e- Ticaret Eğitimi

Üniversitemiz bünyesinde Kariyer Araştırma, Planlama ve Uygulama Merkezi(KAPUM)

koordinatörlüğünde Dicle Kalkınma Ajansı'nın yürüttüğü AB Projesi kapsamında ‘TRC3

Bölgesi’nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek Projesi’  kapsamında 15-19 yaş

arası gençlerin mesleki becerilerini artırmak ve işgücü piyasasına entegrasyonlarını

geliştirmek amacıyla 26 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında e-Ticaret Eğitimi verilecektir. 

Eğitime https://gencistihdam.org/egitimler/faaliyet-kodu-1-1-3-3-e-

ticaret-egitimi-26-temmuz-3-agustos-2021-siirt/ linkini kullanarak başvuru yapabilirsiniz.

Eğitim Programı:

Bölüm adı:            E-TİCARET ALTYAPISI

 

1.     Gün

01

Oturum

1

02

Öğrenme amaçları

§   Konu/ yöntemler/ program hakkında bilgi sahibi olmak

§   E-ticaret kavramlarının, söz konusu şirketlere uygulanmasına ilişkin bilgileri edinmek

§   E-ticaretin destek işlevlerini ve iş avantajlarını anlamak

§   E-ticaret altyapısına aşinalık kazanmak

§   Alandaki yeni gelişmelerin farkında olmak

03

Öğrenme içeriği (özet)

§   E-ticaret teknikleri, gerekli beceriler ve pazardaki fırsatlar hakkında bilgi sahibi olunması

§   İş avantajlarının keşfedilmesi

§   İş modellerinde e-ticaret kullanıldığında gelişme trendleri ve fırsatlar

§   Destekleyici araçlar: Müttefik kim?

§   Grup Çalışması Egzersiz 1:

E-ticaretin farklı sektörlere uygulanması: İmalat, hizmet, perakende satış vb.

 

Grup Çalışması çıktıları (Çalışma Grubu, raporlama için iki sözcü belirler):

§   İş modellerinde e-ticaretin fark yaratacağı iş fikirlerinin belirlenmesi

04

Didaktik/öğretim yöntemleri

Sunum/videolar/buz kırıcılar / fikir üretme yöntemleri: beyin fırtınası

Tartışma yöntemleri: Tartışma / vaka çalışması / alıştırmalar / grup çalışmaları

05

Materyaller/ basılı materyaller

§   Power Point sunumları

§   E- TİCARET El Kitabı

§   Diğer destekleyici belgeler (eğitim notları)

06

Öğretime yardımcı araçlar

§   Multimedya projektörü / flipchart / mantar pano, tahta

§   Keçeli kalemler, tahta kalemleri, renkli kalemler vb.

07

Çıktılar/ öğrenme çıktıları

§   E-ticaretin temellerinin ve öneminin anlaşılması

§   E-ticaretin faydaları nasıl okunur

§   E-ticaretin katma değer sağladığı iş modeli nasıl tespit edilir

08

Çıktıların değerlendirilmesi

İki tür değerlendirme gerçekleştirilecektir:

§   Eğitim sırasında: Gözlem, tartışma (eğiticiler)

§   7 günlük eğitimin sonunda: Katılımcıların doldurdukları geri bildirim formları (eğitim içeriğinin, öğretim yöntemlerinin, eğitici becerilerinin, eğitim materyallerinin, eğitim organizasyonunun vb. değerlendirmesi)

 

Bölüm adı:  E-ticaret iş ve pazarlama stratejileri

 

 

2. ve 3. Gün

 

01

Oturum

2 - 3

02

Öğrenme hedefleri

§   E-ticarette bir pazar stratejisinin temel bileşenlerini anlamak  

§   E-ticaretin, şirketlerin nasıl organize oldukları ve piyasada nasıl davrandıklarına olan etkisini değerlendirmek

03

Öğrenme içeriği (özet)

§   Pazarlamaya Genel Bakış ve Pazarlama Amaçları

§   Online Pazarlamanın Faydaları, Başarılı Online Pazarlama Örnekleri

§   Online Pazarlama Stratejileri

§   E-Ticarette Büyümeyi Sağlayan ve Engel Olan Unsurlar

§   Ürünü Seçme ve Konumlandırma, Hedef Pazarını Belirleme

§   Grup Çalışması Egzersiz:

Pazarlama planı ilkelerinin, e-ticaret alanına uygulanması

Grup Çalışması çıktıları (Çalışma Grubu, raporlama için iki sözcü belirler):

04

Didaktik/ öğretim yöntemleri

Sunum/videolar/buz kırıcılar / fikir üretme yöntemleri: beyin fırtınası

Tartışma yöntemleri: Tartışma / vaka çalışması / alıştırmalar / grup çalışmaları

05

Materyaller/ basılı materyaller

§   Power Point sunumları

§   E-TİCARET El Kitabı

§   Diğer destekleyici belgeler (eğitim notları)

06

Öğretime yardımcı araçlar

§   Multimedya projektörü / flipchart / mantar pano, tahta

§   Keçeli kalemler, tahta kalemleri, renkli kalemler vb.

07

Çıktılar/ öğrenme çıktıları

§   Tedarik zincirleri dâhil olmak üzere e-ticaret pazarları ve işlemlerinin değerlendirilmesi

08

Çıktıların değerlendirilmesi

İki tür değerlendirme gerçekleştirilecektir:

§   Eğitim sırasında: Gözlem, tartışma (eğiticiler)

§   7 günlük eğitimin sonunda: Katılımcıların doldurdukları geri bildirim formları (eğitim içeriğinin, öğretim yöntemlerinin, eğitici becerilerinin, eğitim materyallerinin, eğitim organizasyonunun vb. değerlendirmesi)

 

 

 

Bölüm adı: E-ticaret süreç zinciri

 

 

4. Gün

 

01

Oturum

4

02

Öğrenme hedefleri

§   Siparişten teslime kadarki süreci tasarlamak

§   E-ticaret motoru farklılıkları, ödeme yöntemleri ve depolama olanaklarındaki farklı seçenekleri anlamak

§   E-ticarette tedarik zinciri kavramına aşinalık kazanmak

03

Öğrenme içeriği (özet)

§   Siparişten teslime kadarki süreç

§   Depolama

§   Malzeme akışı

§   Nakit akışı

§   Bilgi akışı

§   Grup Çalışması Egzersiz:

Süreç akışı diyagramlarının kullanılması

Grup Çalışması çıktıları (Çalışma Grubu, raporlama için iki sözcü belirler):

04

Didaktik/ öğretim yöntemleri

Sunum/ tartışma yöntemleri: Tartışma / vaka çalışması / alıştırmalar/ grup çalışmaları

05

Materyaller/ basılı materyaller

§   Power Point sunumları

§   E-TİCARET El Kitabı

§   Destekleyici diğer belgeler (eğitim notları)

06

Öğretime yardımcı araçlar

§   Multimedya projektörü / flipchart / mantar pano, tahta

§   Keçeli kalemler, tahta kalemleri, renkli kalemler vb.

07

Çıktılar/ öğrenme çıktıları

§   İş süreci akış şemasının anlaşılması

§   E-ticaret faaliyetlerinin başarılı bir şekilde işlemesi ve yönetimi için gerekli dokuz süreç: • Erişim kontrolü ve güvenlik• Profilleme ve kişiselleştirme • Arama yapma yönetimi• İçerik yönetimi• Katalog yönetimi• Ödeme • İş akışı yönetimi

08

Çıktıların değerlendirilmesi

İki tür değerlendirme gerçekleştirilecektir:

§   Eğitim sırasında: Gözlem, tartışma (eğiticiler)

§   7 günlük eğitimin sonunda: Katılımcıların doldurdukları geri bildirim formları (eğitim içeriğinin, öğretim yöntemlerinin, eğitici becerilerinin, eğitim materyallerinin, eğitim organizasyonunun vb. değerlendirmesi)

 

 

Bölüm adı: E-ticaret güvenliği ve ödeme sistemleri

 

 

 

5. Gün

 

01

Oturum

5

02

Öğrenme hedefleri

§   Tüketicinin korunması, verilerin korunması, siber suçların takibine ilişkin temel ilkeleri analiz etmek

§   Siber güvenlik ve ödemelerle ilgili yasal düzenlemelere aşinalık kazanmak

§   Ödeme sistemlerinde bankacılık ve bankacılık dışı çözümler hakkında bilgi sahibi olmak

03

Öğrenme içeriği (özet)

§   Güvenlik politikası nasıl oluşturulur

§   Elektronik sözleşmelerin ve web sözleşmelerinin oluşturulması, sanal işletmelerin oluşturulması,

§   Elektronik ve web sözleşmelerinin oluşturulması, sanal işletmelerin oluşturulması, aracılık yükümlülüğü, sistem ve işlem güvenliği gerekliliği ve siber suçlar gibi internet işlemlerinden kaynaklanan başlıca hukuki sorunlar

§   Kişisel verilerin korunması

§   Ödeme sistemleri

04

Didaktik/ öğretim yöntemleri

Sunum / tartışma yöntemleri: Tartışma / vaka çalışması

05

Materyaller/ Basılı materyaller

§   Power Point sunumları

§   E-TİCARET El Kitabı

§   Diğer destekleyici belgeler (mevzuat)

06

Öğretime yardımcı araçlar

§   Multimedya projektörü / flipchart / mantar pano, beyaz tahta

§   Keçeli kalemler, tahta kalemleri, renkli kalemler vb.

07

Çıktılar/ Öğrenme çıktıları

§   Çevrimiçi ticareti yapılacak ürün ve hizmetlerin sözleşmesinde yer alan yasal hususların anlaşılması

§   Güvenlik, verilerin korunması ve ödeme sistemlerine ilişkin içerikler hakkında bilgi sahibi olunması.

08

Çıktıların değerlendirilmesi

İki tür değerlendirme gerçekleştirilecektir:

§   Eğitim sırasında: Gözlem, tartışma (eğiticiler)

§   7 günlük eğitimin sonunda: Katılımcıların doldurdukları geri bildirim formları (eğitim içeriğinin, öğretim yöntemlerinin, eğitici becerilerinin, eğitim materyallerinin, eğitim organizasyonunun vb. değerlendirmesi)

 

 

 

 

Bölüm adı: E-Ticarette Etik ve Hukuki Boyutları

 

6. Gün

 

01

Oturum

6

02

Öğrenme hedefleri

§   Güvenlik ve güvenin, e-ticaretin temelinde yer aldığını anlamak

§   Hesap verilebilirlik ve yükümlülüğü anlamak.

03

Öğrenme içeriği (özet)

 

 

 

 

Didaktik/ öğretim yöntemleri

Materyaller/ Basılı materyaller

§   E-ticaretteki temel etik konular

§   Gönüllü etik kuralların oluşturulması

§   Telif hakkı (fikri mülkiyetin korunması)

§   Kurumsal sosyal sorumluluklar

§   İade politikası

§   Grup Çalışması Egzersiz: VAKA ÇALIŞMALARI analizi

Grup Çalışması çıktıları (Çalışma Grubu, raporlama için iki sözcü belirler):

04

Öğretime yardımcı araçlar

Sunum/ beyin fırtınası / tartışma/ vaka çalışması / grup çalışması

05

Çıktılar/ Öğrenme çıktıları

§   Power Point sunumları

§   E-TİCARET El Kitabı

§   Diğer destekleyici belgeler (eğitim notları)

06

Çıktıların değerlendirilmesi

§   Multimedya projektörü / flipchart / mantar pano, beyaz tahta

§   Keçeli kalemler, beyaz tahta kalemleri, renkli kalemler vb.

07

Oturum

§   Yasal Yükümlülükler, Sorumluluklar ve Sözleşme koşullarının anlaşılması

§   Müşteriye ait kişisel bilgi ve verilerin korunması ile ilgili yükümlülükler

§   Elektronik işlemlerin güvenliğinin sağlanması ve dolandırıcılığa karşın önlemlerin alınması

08

Öğrenme hedefleri

İki tür değerlendirme gerçekleştirilecektir:

§   Eğitim sırasında: gözlem, tartışma (eğiticiler)

§   7 günlük eğitimin sonunda: Katılımcıların doldurdukları geri bildirim formları (eğitim içeriğinin, öğretim yöntemlerinin, eğitici becerilerinin, eğitim materyallerinin, eğitim organizasyonunun vb. değerlendirmesi)

 

 

 

 

Bölüm adı: PANEL

 

7. Gün

 

01

Oturum

 7

02

Öğrenme hedefleri

§   Genel bir fikre sahip olmak ve e-ticaret yapan deneyimli iş insanlarıyla doğrudan iletişim kurmak

03

Öğrenme içeriği (özet)

§   Doğrudan alandan geri bildirimlerin alınması

04

Didaktik/ öğretim yöntemleri

Sunum/ beyin fırtınası / tartışma

05

Materyal/ Basılı materyaller

§   Power Point sunumları

06

Öğretime yardımcı araçlar

§   Multimedya projektörü/ flipchart

07

Çıktılar/ Öğrenme çıktıları

§   Deneyim paylaşımı

08

Çıktıların değerlendirilmesi

İki tür değerlendirme gerçekleştirilecektir:

§   Eğitim sırasında: gözlem, tartışma (eğiticiler)

§   7 günlük eğitimin sonunda: Katılımcıların doldurdukları geri bildirim formları (eğitim içeriğinin, öğretim yöntemlerinin, eğitici becerilerinin, eğitim materyallerinin, eğitim organizasyonunun vb. değerlendirmesi)

 


Dr. HALİT KIRIKTAŞ (0484) 212-1111 / 3990
Kariyer Araştırma Planlama ve Uygulama Merkezi - KAPUM
14 Temmuz 2021